پیام مدیرعامل

از بدو تاسیس شاهد، برابری و جلوگیری از هرگونه تبعیضی برای هیئت مؤسس بعنوان یک اصل اساسی مطرح بوده است. شعار اصلی این خیریه این است که «هرگاه طفلی باسواد بشود، یک خانواده از فقر نجات پیدا خواهد کرد» و اصلی‌ترین چشم‌انداز آن، خودکفایی افراد و خانواده‌های تحت پوشش با تکیه بر دو اصل آموزش و اشتغال‌زایی می‌باشد.
اما نکته حائز اهمیت این است که در راستای تحقق این شعار و حرکت به سمت چشم‌انداز تعریف‌شده، خیریه شاهد تا به امروز در ولایات مختلف کشور افغانستان، بدون در نظر داشتن هیچ استثنائی، بدون اعطا کردن هیچ امتیاز بخصوصی به فرد یا ناحیه جغرافیایی خاصی، بدون در نظر گرفتن طایفه مددجو، نژاد و حتی زبان او و با رعایت کامل اصل بی‌طرفی و برابری اقدام به مددرسانی به هموطنان افغانستانی خود کرده است و بنا دارد بر روی همین ریل به حرکت خود ادامه دهد.
همواره این موضوع برای خیریه شاهد بعنواده ارزش مطرح بوده که این طرز تفکر، حتما در عمل هم اجرایی شده باشد؛ موافقت دولت آلمان با قائل شدن امتیازاتی برای موسسه خریه شاهد، پس از نظارت دقیق و گسترده بر فعالیت‌های این موسسه در افغانستان که توسط نماینده‌های آن دولت انجام گرفته است، مهر تایید بر رعایت اصول اساسی و بی‌طرفانه این موسسه می‌باشد.