کمک رسانی به موسسه خیریه شاهد

خواهران و برادران عزیز: شما می‌توانید از طریق شماره حساب زیر، افراد نیازمند را یاری نمایید

اتصال بانک: Haspa Hamburger Sparkasse
IBAN: DE 40 200 505 50 126 118 57 46
BIC: HASPDEHHXXX