غذا

ارائه برنامه ی ویژه توزیع افطاری در ماه رمضان

/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86