کار خیر

چرا باید به دیگران کمک کنیم؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

در فرهنگ فارسی کلمه کمک؛ در برگیرنده یک مفهوم مشترک از حس دوستی و همدلی است. زیرا کمک کردن باعث ایجاد ارتباط شما با دیگران می‌شود.